Liên hệ

 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn
Phòng 101 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Facebook: IP-elearning (https://www.facebook.com/IPeleaning/)