Giới thiệu trung tâm

      Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ được thành lập theo Quyết định số 428/QĐ-BKHCN ngày 06/3/2019 về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn.
       Các chức năng chính của Trung tâm là thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
      Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Intellectual Property Training and Consultation Center (IPTC).
      Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
      - Quản lý và thực hiện nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ
     - Thực hiện các hoạt động đào tạo về sở hữu trí tuệ cho các cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ và tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu
     - Hỗ trợ, tư vấn trong việc quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân
     - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ