Pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (demo)

Mô tả thời gian khóa học

Mục tiêu khoá học

Danh sách học phần

 • Thông tin khoá học
 • Chuyên đề 1: Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam
 • Chuyên đề 2: Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
 • Chuyên đề 3: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng
 • Chuyên đề 4: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đồi với các sản phẩm sáng tạo
 • Chuyên đề 5: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các chỉ dẫn thương mại
 • Chuyên đề 6: Căn cứ xác lập quyền và thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHCN
 • Chuyền đề 7: Nội dung, giới hạn quyền và thời hạn bảo hộ các đối tượng quyền SHTT
 • Chuyền đề 8: Thủ tục duy trì, gia hạn và sửa đổi văn bằng bảo hộ quyền SHTT
 • Chuyên đề 9: Chuyển giao quyền SHTT
 • Chuyên đề 10: Bảo vệ quyền SHTT
 • Bài kiểm tra cuối khóa

Lợi ích của khoá học

Yêu cầu tham gia khoá học