Tập huấn SHTT_Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Mô tả thời gian khóa học

Thời gian khóa học: 07-08/7/2021

Mục tiêu khoá học

Danh sách học phần

  • Thông tin khoá học

Lợi ích của khoá học

Yêu cầu tham gia khoá học

Đây là khóa học dành cho giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh