Tổng quan về Sở hữu trí tuệ 2024 (đợt 2)

Mô tả thời gian khóa học

Thời gian mở đăng ký: 24/6 - 15/7/2022
Thời gian học: 16/7 - 22/8/2024

Mục tiêu khoá học

Khóa đào tạo này được tổ chức nhằm các mục tiêu sau:
- Nâng cao nhận thức về những khái niệm cơ bản liên quan đến SHTT cũng như tầm quan trọng của SHTT
- Giải thích những yếu tố cấu thành sự bảo hộ quyền SHTT
- Giới thiệu các điều ước quốc tế điều chỉnh quyền SHTT

Danh sách học phần

 • Thông tin khoá học
 • Học phần 1: Giới thiệu về sở hữu trí tuệ
 • Học phần 2: Quyền tác giả
 • Học phần 3: Quyền liên quan
 • Học phần 4: Nhãn hiệu
 • Học phần 5: Chỉ dẫn địa lý
 • Học phần 6: Kiểu dáng công nghiệp
 • Học phần 7: Sáng chế
 • Học phần 8: Các điều ước quốc tế do WIPO quản lý liên quan đến các hệ thống đăng ký quốc tế và PCT Nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế
 • Học phần 9: Cạnh tranh không lành mạnh
 • Học phần 10: Bảo hộ giống cây trồng mới
 • Học phần 11: Thảo luận và Tóm tắt
 • Học phần 12: Sở hữu trí tuệ và mục tiêu phát triển
 • Kiểm tra cuối khóa

Lợi ích của khoá học

Khóa học giúp người học làm quen với các khái niệm, nguyên tắc và các nhóm lĩnh vực khác nhau của SHTT.

Yêu cầu tham gia khoá học

Khóa đào tạo này có ở cấp độ cơ bản, dành cho mọi đối tượng thuộc các chuyên môn khác nhau đều có thể tiếp cận được.