Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam

Mô tả thời gian khóa học

Đang cập nhật

Mục tiêu khoá học

- Trang bị kiến thức chung về các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
- Có ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác

Danh sách học phần

  • Thông tin khoá học

Lợi ích của khoá học

- Có được tài liệu đào tạo và tập hợp văn bản pháp luật sở hữu trí tuệ đầy đủ và cập nhật
- Sắp xếp thời gian học tập linh học theo hình thức tự học.
- Nhận được chứng chỉ để tiếp tục tham gia các khóa đào tạo nâng cao.

Yêu cầu tham gia khoá học

Nộp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo DL101 của Cổng IP-elearning