Tổng quan về Sở hữu trí tuệ (đợt 2)

Schedule

Thời gian mở đăng ký: 26/7/2021 - 09/8/2021
Thời gian học: 10/8/2021 - 13/9/2021
Kiểm tra cuối khóa: 14/9/2021 - 21/9/2021

Target

Khóa đào tạo này được tổ chức nhằm các mục tiêu sau:
- Nâng cao nhận thức về những khái niệm cơ bản liên quan đến SHTT cũng như tầm quan trọng của SHTT
- Giải thích những yếu tố cấu thành sự bảo hộ quyền SHTT
- Giới thiệu các điều ước quốc tế điều chỉnh quyền SHTT

Section

 • Thông tin khoá học
 • Học phần 1: Giới thiệu về sở hữu trí tuệ
 • Học phần 2: Quyền tác giả
 • Học phần 3: Quyền liên quan
 • Học phần 4: Nhãn hiệu
 • Học phần 5: Chỉ dẫn địa lý
 • Học phần 6: Kiểu dáng công nghiệp
 • Học phần 7: Sáng chế
 • Học phần 8: Các điều ước quốc tế do WIPO quản lý liên quan đến các hệ thống đăng ký quốc tế và PCT Nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế
 • Học phần 9: Cạnh tranh không lành mạnh
 • Học phần 10: Bảo hộ giống cây trồng mới
 • Học phần 11: Thảo luận và Tóm tắt
 • Học phần 12: Sở hữu trí tuệ và mục tiêu phát triển
 • Kiểm tra cuối khóa

Benefit

Khóa học giúp người học làm quen với các khái niệm, nguyên tắc và các nhóm lĩnh vực khác nhau của SHTT.

Request

Khóa đào tạo này có ở cấp độ cơ bản, dành cho mọi đối tượng thuộc các chuyên môn khác nhau đều có thể tiếp cận được.