Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam

Schedule

Đang cập nhật

Target

- Trang bị kiến thức chung về các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
- Có ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác

Section

 • Thông tin khoá học
 • Chuyên đề 1: Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam
 • Chuyên đề 2: Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
 • Chuyên đề 3: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng
 • Chuyên đề 4: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đồi với các sản phẩm sáng tạo
 • Chuyên đề 5: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các chỉ dẫn thương mại
 • Chuyên đề 6: Căn cứ xác lập quyền và thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHCN
 • Chuyền đề 7: Nội dung, giới hạn quyền và thời hạn bảo hộ các đối tượng quyền SHTT
 • Chuyền đề 8: Thủ tục duy trì, gia hạn và sửa đổi văn bằng bảo hộ quyền SHTT
 • Chuyên đề 9: Chuyển giao quyền SHTT
 • Chuyên đề 10: Bảo vệ quyền SHTT
 • Bài kiểm tra cuối khóa

Benefit

- Có được tài liệu đào tạo và tập hợp văn bản pháp luật sở hữu trí tuệ đầy đủ và cập nhật
- Sắp xếp thời gian học tập linh học theo hình thức tự học.
- Nhận được chứng chỉ để tiếp tục tham gia các khóa đào tạo nâng cao.

Request

Nộp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo DL101 của Cổng IP-elearning