Tập huấn SHTT_Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Schedule

Thời gian khóa học: 07-08/7/2021

Target

Section

  • Thông tin khoá học

Benefit

Request

Đây là khóa học dành cho giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh